Lần đầu đi máy bay .... cười vỡ bụng chết lun

bởi Nam Trịnh ngày 02/06/2013
8.663 4